[InternetShortcut] URL=http://www.52xiaoshuo.vip IDList=IconFile=http://www.52xiaoshuo.vipfavicon.ico IconIndex=1 [{000214A0-0000-0000-C000-000000000046}] Prop3=19,2